مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
سبد خرید 0
صحبت با یک متخصص نورپردازی
021-33531195
تماس همه روزه از ساعت 9 صبح تا 7 عصر
جستجو

مباني نورپردازي

ارتباط نورپردازي و طراحي داخلي
هر منبع نور به مقدار مساوي نور را به تمام جهات منتشر نمي كند بلكه درهر جهت مشخص فاكتور Candela power ، مقدار نور را در آن جهت تعريف مي كند. در حقيقت مي توان گفت مقدار نور در يك جهت خاص يا شدت درخشندگي با كندلا مشخص مي شود.

 

شدت نور
شدت نور با كندلا اندازه گيري مي شود.معمولاً براي مشخص كردن شدت نور در جهات مختلف يك منبع نور به كار برده مي شود.
 Candlepower Distribution Curve يك منحني (معمولا قطبي) ، كه معرف تغييرات شدت درخشندگي يك لامپ يا دستگاه نور افكن از مركز منبع نور است.

 

روشنايي
روشنايي در واقع شدت نوري است كه به طور مستقيم از منبع به چشم ما مي رسد.
تشعشع وقتي جسمي درخشان در ميدان ديد ما قرارمي گيرد، تصويرايجاد شده در چشم ما معمولاً روشنتر از بعد از تطبيق چشم به نظر مي رسد.

شدت روشنايى
1- در واقع چگالي شار درخشندگي بر روي سطح است، كه بوسيله واحدFootcandle يا لوكس (Lux در واحدمتريك) اندازه گيري مي شود. فرم معمول اين خاصيتIlluminance است.
2-Illuminance در واقع براي اندازه گيري مقدار خاصيت شار درخشندگي كه در سطح ظاهر مي شود، است. Illuminance متاثر از شدت ثبوت نور در جهت سطح و فاصله منبع نور با سطح و زاويه تلاقي نور رسيده به سطح است. به هرحال شدت روشنايى فاكتوري است كه با چشم اندازه گيري نمي شود ولي معمول ترين ملاك در طراحي هاي نوري است.

لومن
واحد پايه رباي اندازه گيري نور است. يك شمع سر ميز شام حدود 12 لومن و يك حباب 60 واتي سفيد با قدرت بيشتري در حدود 855 لومن، نور صاتع مي كند.
اگر ما يك منبع نقطه اي نور يك كندلا در مركز كره اي به شعاع يك فوت باشد كه در حدود يك فوت مربع گشودگي در سطح آن دارد، مشابه چراغي است كه يك لومن نور صاتع ميكند.
شدت نور
شار نوري عبوري از واحد زاويه فضايي (استراديان) شدت نور نام دارد كه بر حسب كاندلا سنجيده مي شود. زاويه فضايي، زاويه اي است كه از مركز يك كره ديده مي شود و سطح آن را در بر مي گيرد. اندازه زاويه فضايي برابر است با نسبت اندازه سطح به مجذور شعاع كره. شدت نور در هر نقطه از فضا مستقل از دوري و نزديكي به منبع نور به يك ميزان است اما در جهت هاي مختلف نسبت به آن مقادير متفاوتي دارد.
لومن مقدار نور مرئي كه از يك منبع روشنائي دريافت ميشود يا ميزان شار نوري كه از هر استارديان زاويه فضائي خارج ميشود.

تشعشع
شدت درخشندگي(روشنايي فوتومتريك) هر سطح در يك جهت مشخص به ازاي يك واحد مشخص از آن سطح كه در همان جهت مشاهده مي شود، كه با واحد Candela/m^2 اندازه گيري مي شود.

شار درخشندگي
اندازه تمام نوري است كه بوسيله منبع نور توليد مي شود. در واقع مقدار نوري است كه سطح جسم را بدون در نظر گرفتن جهت آن ترك مي كند. يك لامپ 100واتي معمولي نئون، در حدود 1700لومن و يك لامپ 400 وات بخار سديمي پر فشار درحدود 50000 لومن نور ساطع مي كند. نرخ شار درخشندگي هر لامپ بوسيله شركت هاي سازنده آن عرضه شده است و ليست مقدار لومن هاي لامپ هاي معمولي را مي توان در Lamp Matrix يافت.

شدت درخشندگي
شدت درخشندگي در واقع شدت امتداد نوري است كه در يك جهت مشخص ساطع مي شود. در واقع شدت درخشاني يك سيستم نوري در نمودارهاي گرافيكي خاصي كه منحني هاي تغييراتي كندلا يا Candela power ناميده ميشوند مشخص مي شوند. هم نمودارها قطبي وهم كارتزين در صنايع نوري براي اين هدف به كار مي روند. اين اطلاعات معمولا در جدولهاي رقومي مورد دسترس است.
. چگالي سطحي شار نوري تابيده به يك سطح را شدت روشنايي مي نامند كه بر حسب لوكس سنجيده مي شود. ميزان شدت روشنايي لازم براي كاربردهاي مختلف، در مراجع پيشنهاد مي شود. اين پيشنهادات بر اساس دقت پيچيدگي كارهايي كه بايد انجام شود، ارائه مي گردد.
به عنوان مثال براي كارهاي ساده اي مانند راه رفتن در راهرو شدن روشنايي مورد نياز 120 لوكس و در مورد كارهايي مانند مونتاژ ماشين ها و ابزار بسيار ريز كه ميزان ديد انسان اهميت زيادي دارد، شدت روشنايي بالا در حدود 1000 لوكس مورد نياز است.
لوكس : واحد شدت روشنائي را به لوكس نشان ميدهند و يك لوكس واحد روشنائي توليد شده از فلوي نور يكنواخت يك شمع در سطح يك متر مربع است .
شدت روشنائي در بعضي از محلهاي آشنا
سطح خيابان                                           30 لوكس
اطاق نشيمن                                          100 لوكس
اطاق كار                                                 300 لوكس
سطح زمين در خورشيد زمستان              10000 لوكس
سطح زمين در خورشيد تابستان              100000 لوكس


شار نوري
شار نوري بيان كننده آهنگ تابش نور از يك منبع نوري است و بر حسب لومن اندازه گيري مي شود. يعني اگر يك منبع نقطه اي نور، با شدت يك كاندلا، درمركز كره اي به شعاع يك متر قرار بگيرد، سطحي با مساحت يك متر مربع در داخل اين كره، شار نوري اي برابر يك لومن دريافت خواهد كرد. هرچه لومن توليد شده توسط يك منبع نور به ازاي هر وات توان ورودي بيشتر باشد منبع نور بازدهي بيشتري دارد.

توزيع شدت نور:
منحني پخش نور در مختصات قطبي، ميزان شدت نور يك لامپ يا چراغ را در صفحه اي نشان مي دهد كه دقيقاً از مركز لامپ يا چراغ مي گذرد.
شدت نور در زواياي مختلف اطراف يك لامپ در جدولي نشان داده مي شود. از آن جا كه در بسياري از حالات، توزيع شدت نوردر اطراف يك چراغ متقارن نيست، منحني شدت نور را براي صفحات مختلف رسم مي كنند. سه صفحه معمول عبارتند از: صفحه عمود بر محور لامپ, صفحه موازي با محور لامپ و صفحه با زاويه 45 درجه نسبت به محور لامپ. پس از انتخاب صفحات، منحني شدت نور هر صفحه را مي توان تهيه كرد. لامپ و تركيب لامپ و چراغ هر كدام منحني منحصر به فرد و مخصوص خود را دارد. منحني شدت نور به طراحي چراغ، جنس پوشش چراغ و نوع بالاست بستگي دارد.

درخشندگي:
عبارت است از نسبت شدت نور منبع (يا شي بازتابنده نور) به مساحت بخش تابنده منبع (يا مساحت آن بخش از شي كه نور را باز مي تاباند) هر چه مساحت سطح درخشان كوچك تر باشد، درخشندگي آن بيشتر است.
درخشندگي بر حسب كاندلا بر متر مربع (استيلب) يا كاندلا بر سانتيمتر مربع (نيت) سنجيده مي شود. درخشندگي مناسب براي چشم انسان در محدوده 65 تا 6500 نيت است.
درخشندگي يا تراكم نور : اگر دو منبع نوراني كه شدت نور برابر ولي اندازه فيزيكي مختلف داشته باشند، اگر به طور پشت سر هم رويت شود منبعي كه كوچك تر است درخشنده تر به نظر ميرسد. واحد درخشندگي كانديلا بر متر مربع است (نيت) . يك كانديلا 60 برابر كوچك تر از شدت نور ساطع شده از يك سانتيمتر مربع سطح جسم سياه در درجه حرارت 2045 كلوين در جهت عمود بر سطح است.

بهره وري:
رابطه نور خروجي را با توان ورودي توصيف مي كند. بهره وري به صورت لومن بر وات بيان ميشود. حداكثر مقدار بهره وري برابر 680 لومن بر وات است كه از يك لامپ فرضي كه هيچ گونه تلفات ندارد و همه تشعشع آن در طول موج 555/0 ميكرون صورت مي گيرد به دست مي آيد. در مورد لامپهاي التهابي 8 تا 20 لومن بر وات است كه پايين ترين بهره وري را در ميان لامپها دارند، براي لامپهاي فلورسنت تا حدود 90 لومن بر وات، براي لامپهاي جيوه اي تا حدود 50 لومن بر وات و براي لامپهاي سديمي تا بيشتر از 100 لومن بر وات است كه بالاتري بهره وري را در ميان لامپها دارند.

شرکت های سازنده لامپ و روشنایی

طراحی شده توسط خودمان - 1395